Pengertian dan Macam-Macam Akhlak dalam Islam

Kategori │Pendidikan

Pengertian dan Macam-Macam Akhlak dalam Islam - Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan linguistik (kebahasaan) dan pendekatan terminologik (peristilahan).21 Menurut Jamil Shaliba sebagaimana yang dikutip oleh Abuddin Nata dari sudut kebahasaan “akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu isim masdar (bentuk infinitif ) dari kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan, sesuai dengan timbangan stulasi majid af’ala, yuf’ilu, if’alan yang berarti al-sajiyah (perangai), at-thabi’ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik ), dan al-din (agama).22

Yunahar Ilyas sependapat juga dengan arti kata akhlak di atas, beliau mengatakan bahwa secara etimologis (kebahasaan) “akhlaq”
(Bahasa Arab) adalah bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi, tingkah laku atau tabiat.23 Secara terminologis (peristilahan) adabeberapa definisi tentang akhlak yang dikemukakan oleh para pakar bidang ini. Para pakar tersebut di antaranya adalah :

1. Imam al-Ghazali: “Akhlak adalah keadaan sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.25

2. Elizabeth B.Hurlock :

Behaviour which be called “true morallty” not only conforms to social standard but also is carried out voluntarily. It comes with the transition from external tointernal authority and consists of conduct regulated from whithin. 26

Artinya: “Yang dimaksud dengan tingkah laku adalah “kebenaran moral” yang tidak hanya menyangkut penyesuaian diri terhadap sosial, tetapi juga dilakukan dengan suka rela. Tingkah laku tersebut dapat dilihat dari luar yang digerakkan oleh sebuah kekuatan yang diatur dari dalam”.

3. Muslim Nurdin

Akhlak adalah sistem nilai (ajaran Islam dengan al-Qur’an dan sunah Rasul sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berpikir Islami) yang mengatur pola hidup dan tindakan (mencakup pola hubungan dengan Allah, sesama manusia dan terhadap diri sendiri serta terhadap lingkungan) manusia di atas bumi.27

Dari beberapa pengertian akhlak dalam islam yang dikemukakan oleh para ahli, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akhlak adalah suatu kekuatan yang timbul dari dalam jiwa yang tercermin dari tingkah laku lahir tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu yang dalam pelaksanaannya sudah menjadi kebiasaan. Apabila perbuatan spontan itu baik menurut al-Qur’an dan hadits, maka disebut akhlak yang baik, dan sebaliknya bila tidak sesuai dengan al-Qur’an dan hadits, maka disebut dengan akhlak yang tercela.

Pengertian dan Macam-Macam Akhlak dalam Islam


Macam-macam Akhlak dalam Islam

Secara teoritik, akhlak dapat dibedakan menjadi dua yaitu: akhlak mahmudah dan akhlak madzmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang sejalan dengan al-Qur’an dan Sunah. Sedangkan akhlak madzmumah adalah perbuatan yang melanggar aturan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.28

Yang termasuk akhlak mahmudah atau akhlak karimah (akhlak terpuji) antara lain: ridha kepada Allah, cinta dan beriman kepada-Nya, beriman kepada Malaikat, Kitab, Rasul, hari kiamat, takdir, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qanaah (rela terhadap pemberian Allah), tawakal, sabar, syukur, tawadhu’ (merendahkan diri) dan segala perbuatan yang baik menurut ukuran atau pandangan Islam.

Adapun perbuatan yang termasuk akhlak madzmumah ialah kufur, fasik, riya’, takabur, mengadu domba, dengki atau iri, menghasut, kikir, dendam, kianat, memutus silaturahmi, putus asa dan segala perbuatan yang tercela menurut pandangan Islam.29

Di samping itu akhlak yang dianjurkan oleh Islam meliputi hubungan dengan Allah (khaliq) dan hubungan dengan sesama makhluk (baik manusia maupun bukan manusia) yaitu kehidupan individu, keluarga masyarakat, bangsa dan makhluk lainnya seperti hewan tumbuh-tumbuhan alam sekitar dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut tersebut diatas penulis hanya memfokuskan pembahasan mengenai akhlak yang berhubungan dengan Allah SWT, akhlak terhadap sesama dan akhlak terhadap diri sendiri.

1) Akhlak terhadap Allah SWT

Sebagai wujud syukur dan kecintaan manusia terhadap Tuhannya, ialah dengan cara beribadah, dengan yang bermacam- macam bentuk dan caranya. Dan ibadah itu sebaiknya dilakukan dengan kecintaan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, kepada Tuhannya sebagai pencipta. Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah-lah yang telah menciptakan manusia. Kedua, karena Allah-lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera, berupa penglihatan, pendengaran, akal pikiran dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia.

Ketiga, karena Allah-lah yang telah menyediakan berbagai bahan dasar sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh- tumbuhan, air, udara, binatang ternak dan lain sebagainya.

Keempat, Allah-lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan.30 Banyak cara yang dapat dilakukan untuk berakhlak kepada Allah SWT, di antaranya adalah:

a) Taqwa

Taqwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Siapa saja kapan saja dan dalam situasi bagaimanapun wajib bertaqwa kepada Allah SWT.31 Kualitas ketaqwaan seseorang menentukan tingkat kemuliaannya di sisi Allah SWT. Semakin maksimal taqwanya semakin mulia dia di sisi Allah SWT. Dalam hal ini Allah berfirman :

“… Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa di antara kamu …” (Q.S al-Hujurat: 13)32

Jadi, jika kita hendak berbangga maka banggakanlah takwamu. Artinya barangsiapa yang ingin memperoleh derajat yang tinggi, maka hendaklah ia bertakwa dengan sebenar- benarnya.33

b) Cinta dan ridha

Cinta adalah kesadaran diri perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan kasih sayang.34 Cinta kepada Allah bersumber dari iman. Semakin tebal iman seorang semakin tinggi cintanya kepada Allah. Bahkan bila disebut nama Allah hatinya akan tergetar, sebagaimana Firman Allah berikut: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka…”. (Q.S al-Anfal: 2)35

Orang-orang yang ingat kepada Allah dalam hati mereka, maka mereka merasa takut terhadap kebesaran dan kekuasaan Allahatau terhadap janji, ancaman dan perhitungannya, kelak terhadap hamba-hamba-Nya.36

c) Ikhlas

Ikhlas adalah beramal semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Allah memerintahkankepada kita untuk beribadah kepada-Nya, dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata mengharapkan ridha-Nya.37 Allah berfirman:“… Katakanlah: “sesungguhnya shalatku, ibadahku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Q.S al- An’am: 162)38

Dalam ayat ini nabi Muhammad saw. diperintahkan supaya mengatakan bahwa sesungguhnya shalatnya, ibadahnya, serta semua pekerjaan yang dilakukannya, hidup dan matinya adalah semata-mata untuk Allah SWT. Hal tersebut harus disampaikan kepada umatnya, bagaimana seharusnya hidup dan kehidupan seorang muslim di dunia ini. Semua pekerjaan shalat, ibadah dan lainnya harus dikerjakan dengan tulus ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah SWT. 39

d) Tawakal

Tawakal menurut ‘Alan ash-Shidiqi sebagaimana yang dikutip oleh Yunahar Ilyas adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada-Nya.40 Tawakal adalah salah satu buah keimanan. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan dan semua manfaat dan madharat ada ditangan Allah, akan menyerahkan segala sesuatunya kepada-Nya dan akan ridha dengan segala kehendak-Nya.

Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha yang maksimal (ikhtiar). Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Sikap seperti itu adalah salah satu bentuk kesalahpahaman dalam memahami hakikat tawakal. Orang yang bertawakal secara sungguh-sungguh akan dilindungi Allah SWT. Allah berfirman: “ …Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya …”. (Q.S at-Thalaq: 3)41

Maksudnya, hamba itu mengambil sebab-sebab yang dijadikan Allah termasuk sunah-sunah-Nya dalam kehidupan ini, dan menunaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya, kemudian menyerahkan urusannya kepada Allah dalam sebab yang tidakdiketahuinya dan tidak dapat ia capai pengetahuannya.42

e) Syukur

Syukur adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Syukur seorang hamba menurut Ahmad Faridh sebagaimana yang dikutip oleh Yunahar berkisar atas tiga hal, yang apabila ketiganya tidak berkumpul tidak dinamakan bersyukur, yaitu mengakui nikmat dalam batin, membicarakan secara lahir, dan menjadikannya sarana untuk taat kepada Allah. Jadi syukur berkaitan dengan hati, lisan dan anggota badan.43

Rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT. hendaknya diungkapkan dalam bentuk pujian seperti al-hamdulillah, as-syukurulillah dan lain sebagainya. Kemudian dia buktikan rasa syukurnya itu dengan amal perbuatan yang nyata yaitu memanfaatkan harta benda yang dimiliki pada jalan yang diridhai Allah SWT.

2) Akhlak Terhadap Sesama

Banyak sekali akhlak terpuji yang harus diterapakan manusia dalam kaitannya dengan sesama manusia. Hal ini mengingat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang segalanya saling bergantung satu sama lainnya. Dan Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk saling menghormati dan saling tolong-menolong antara satu sama lain.

Akhlak karimah yang harus diterapkan antara lain saling hormat-menghormati, saling menolong, menepati janji, berkata sopan, berlaku adil.44 Dan masih banyak lagi akhlak karimah yang lain yang harus diterapkan dalam bermasyarakat.

Sebagai seorang siswa saling hormat-menghormati harus diterapkan, baik di lingkungan sekolah, di dalam keluarga dan di lingkungan masyarakat. Saling hormat sesama teman apabila dapat diterapkan bersama, akan terwujud hubungan yang harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Di lingkungan sekolah siswa harus menjunjung sikap homat-menghormati, baik kepada guru, pegawai tata usaha, petugas perpustakaan dan pada pegawai sekolah yang lain.

Dalam lingkungan keluarga siswa hendaknya dapat menghormati bapak dan ibu sebagai orang tua, maupun terhadap nenek atau kakek serta pada kakak. Kepada adik harus ditunjukkan rasa sayangnya. Bentuk hormat pada orang tua diwujudkan dengan sikap dan perbuatan sehari-hari. Yakni dengan berbakti, membantu pekerjaan orang tua di rumah dan mengerjakan perintahnya.

Di lingkungan masyarakatpun juga demikian, harus dapat menghormati siapapun yang lebih tua, dengan bertutur kata yang sopan dan tidak menyakiti hatinya. Juga harus menghargai teman sebaya dan menyanyangi kepada anak yang lebih kecil. Serta masih banyak lagi yang harus dilakukan dalam kaitannya berakhlak baik pada sesama.

3) Akhlak terhadap Diri Sendiri

Akhlak karimah terhadap diri sendiri maksudnya berbuat baik terhadap dirinya, sehingga tidak mencelakakanatau menjerumuskan dirinya kedalam keburukan, lebih-lebih berpengaruh pada orang lain. Akhlak ini meliputi: jujur, disiplin, pemaaf, hidup sederhana dan lain sebagainya.45

a) Jujur, artinya menyatakan sesuatu apa adanya. Kejujuran, keseimbangan antara lidah dan hati, antara lahir dan batin. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan.

b) Disiplin, artinya taat kepada tata tertib. Dalam kehidupan pribadi diperlukan tata tertib yang mengikat diri agar dapat memanfaatkan waktu yang ada. Dengan disiplin maka akan terbentuk sikap tanggung jawab dan menghindari sikap malas.

c) Pemaaf, adalah sikap lapang dada terhadap segala persoalan, baik yang menimpa dirinya maupun orang lain. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia mempunyai kesalahan dan kekhilafan, sehingga dalam diri setiap manusia perlu ditumbuhkan sikap saling memaafkan agar hubungan sesama manusia dapat terbina dengan baik.

d) Sedangkan hemat atau hidup sederhana ialah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tempatnya. Hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Hidup hemat erat kaitannya dengan qanaah, yakni rela menerima apa adanya atau tidak serakah dan zuhud yakni sederhana artinya menggunakan kenikmatan dunia sebagaimana mestinya, sesuai pada tempatnya, tidak bermegah-megahan dan sebagainya.

e) Malu (al-haya) adalah sifat atau perasaan yang menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah atau yang tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu, apabila melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah atau tidak baik dia akan terlihat gugup, atau mukanya merah. Sebaliknya orang yang tidak punya rasa malu, akan melakukannya dengan tenang tanpa rasa gugup sedikitpun.

Sifat malu dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, malu pada Allah SWT; Kedua, malu kepada diri sendiri; dan yang Ketiga, malu kepada orang lain. Seseorang yang malu kepada Allah SWT. apabila ia tidak mengerjakan perintah- Nya, tidak menjauhi larangan-Nya, serta tidak mengikuti petunjuk-Nya. Orang malu terhadap Allah dengan sendirinya malu terhadap dirinya sendiri. Ia malu mengerjakan perbuatan yang salah sekalipun tidak ada orang lain yang melihat atau mendengarnya. Penolakan datang dari dalam dirinya sendiri. Ia akan mengendalikan hawa nafsunya, dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Setiap keinginan untuk mengerjakan perbuatan yang rendah muncul, ia tertegun, tertahan danakhirnya membatalkan perbuatan tersebut. Setelah malu pada dirinya ia akan malu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain.46

f) Sabar, secara etimologis berarti menahan atau mengekang.

Secara terminologis sabar berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridha Allah.Yang tidak disukai tidak selamanya terdiri dari hal-hal yang tidak disenangi seperti musibah kematian, sakit, kelaparan dan sebagainya, tetapi bisa juga berupa hal yang disenangi misalnya segala kenikmatan duniawi yang disukai hawa nafsu. Sabar dalam hal ini berarti menahan dan mengekang diri dari memperturutkan hawa nafsu.47

Baca Juga Artikel: Urgensi Keaktifan Siswa Melaksanakan Sholat Dhuha di SekolahKomentari Artikel ini
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot captcha.
Captcha Solution Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"
Posted by Latonyaroaws at 2018/03/21 23:28
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-bot CAPTCHA's.
Captcha Bypass Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8400 other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"
Posted by Latonyaroaws at 2018/03/24 05:39
Thank you! An abundance of facts!
Posted by tadalafil tablets at 2018/04/27 18:34
Thanks a lot for the article.Thanks Again. Want more. http://skutzobe.tumblr.com/ - Tattershall
Posted by Lindseyot at 2018/05/16 04:46
Very good article post.Really thank you! Cool. http://enum9myz.tumblr.com/ - Peffly
Posted by Lindseyot at 2018/05/16 12:25
I really enjoy the forum.Thanks Again. Cool. http://enum9myz.tumblr.com/ - Cosme
Posted by Lindseyot at 2018/05/16 18:11
Whats up! I simply want to give a huge thumbs up for the good information you've here on this post. I will likely be coming again to your forum for extra soon. http://n0cl6ncv.tumblr.com/ - Led
Posted by KerstinGob at 2018/06/15 16:59
I really enjoy the forum.Thanks Again. Cool. http://n0cl6ncv.tumblr.com/ - Rafla
Posted by KerstinGob at 2018/06/15 20:01
Thanks-a-mundo for the forum. Want more. http://n0cl6ncv.tumblr.com/ - Leddy
Posted by KerstinGob at 2018/06/15 23:05
Thanks a lot for the article.Much thanks again. Awesome. http://05bjt4g5.tumblr.com/ - Tolden
Posted by KerstinGob at 2018/06/16 13:42
I loved your forum.Thanks Again. Really Great. http://05bjt4g5.tumblr.com/ - Oberle
Posted by KerstinGob at 2018/06/17 18:28
Only wanna tell that this is very useful , Thanks for taking your time to write this. http://05bjt4g5.tumblr.com/ - Pallet
Posted by KerstinGob at 2018/06/17 20:13
Enjoyed every bit of your forum post.Much thanks again. Fantastic. http://05bjt4g5.tumblr.com/ - Winship
Posted by KerstinGob at 2018/06/17 21:57
Thanks so much for the post. Want more. http://smz7odb1.tumblr.com/ - Planck
Posted by GuyEnendy at 2018/06/23 15:42
I really liked your article post.Really looking forward to read more. Awesome. http://smz7odb1.tumblr.com/ - Moevao
Posted by GuyEnendy at 2018/06/23 19:29
upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist other users like its helped me. Great job. http://smz7odb1.tumblr.com/ - Solonika
Posted by GuyEnendy at 2018/06/23 23:12
I value the forum.Really looking forward to read more. Really Great. http://8a9gsx81.tumblr.com/ - Blakeborough
Posted by GuyEnendy at 2018/06/24 05:24
Thank you ever so for you forum post. Keep writing. http://8a9gsx81.tumblr.com/ - Reyome
Posted by GuyEnendy at 2018/06/24 07:27
Say, you got a nice forum post.Thanks Again. http://8a9gsx81.tumblr.com/ - Rehfeld
Posted by GuyEnendy at 2018/06/24 09:52
Чат бесплатно
Posted by Elmerpus at 2018/07/20 09:59
Knitted shorts https://www.youtube.com/watch?v=_erHAOeggDc
Posted by Alvarokata at 2018/07/26 00:34
My Little Pony https://www.youtube.com/watch?v=k6dHSKfz2xQ
Posted by Alvarokata at 2018/07/27 02:29
Вязаные шорты https://www.youtube.com/watch?v=_erHAOeggDc
Posted by Alvarokata at 2018/07/27 06:50
Детская повязка на голову https://www.youtube.com/watch?v=jCjbKOlH_1A
Posted by Alvarokata at 2018/07/27 10:19
Hello.

Downloads music club Dj's, mp3 private server.
http://0daymusic.org/

Private FTP Music/Albums/mp3 1990-2018:
Plan A: 20 EUR - 200GB - 30 Days
Plan B: 45 EUR - 600GB - 90 Days
Plan C: 80 EUR - 1500GB - 180 Days

Best Regards,
Robert
Posted by WilliesLip at 2018/08/04 13:29
456
Posted by Bryanphork at 2018/08/05 23:13
Global Language Solution ltd. is the professional translation services company with a customer-driven marketing strategy that allows you to leverage the strength of your company and focus it on growth and development.
We can help you translate your documents, websites and videos in any business and industry sector - Business, Technical, Oil and Gas, Marine, Engineering, Automotive, Legal, Public Relations, Medical, Healthcare, Pharmaceutical, Scientific, IT, Marketing, Financial, Agricultural, Arts, Sports, Media, Travelling, Tourism.
Our linguists and translators are native-speakers of English, German, French, Spanish, Portuguese, Italian, Greek, Dutch, Danish, Norwegian, Swedish, Finnish, Russian, Turkish, Arabic, Hebrew, Farsi, Hindi, Chinese, Korean, and Japanese as well as of over 20 other major world languages!
We follow the internationally acknowledged quality management procedures and best quality control practices in compliance with ISO 9001.
We truly believe that our services can very well contribute to further promotion and market penetration of your business.
Our main goals are:
Help the Client go global
Maximize the Client’s profit
Minimize the cost for language services
Our business management system allows us to offer beneficial wide range of Discounts (from 5% to 15%) and FREE services offer (1 month, 1 language, 10K words).
Our translation services have been used by Companies and Individuals from various sectors. We provided translation services for Bank of England, SIEMENS, Chevron, Emerson, Pentair, Hosokawa, ExxonMobil, and other companies.
If you are interested in cooperation with us or if you have any questions in this regard, please feel free to send us an email or call use to discuss your future objectives and how our services may be of help in obtaining your overall goals.
Looking forward to cooperation with you in the near future.

Global Language Solution ltd.
Website: https://www.translate-document.com
Email: contact@translate-document.com
Tel.: +1-518-252-0315
Posted by relsqyj at 2018/08/11 02:39
New York Escort
Posted by Jonnynyhew at 2018/08/21 16:12
[color=#fff - seeing whose up late that hosting that's not 2 far from http://new-york-escort-nyc.com - New York Escort online
Posted by Lewishew at 2018/08/26 02:00
My up to date website:
http://dating.laws.besttorrents.top
Posted by jamiexf69 at 2018/10/03 18:33
Urfirst Virgin Hair provides the best brazilian virgin human hair bundles, remy virgin hair,virgin brazilian hair bundles,100% human hair weaves,remy hair extensions; human hair bundles for free shipping. Urfirst Virgin Hair focus on the yours beauty. Expedited shipping, 3-5 working days arrive, Shop it with us today!
https://www.urfirstvirginhair.com - Brazilian human hair
https://www.urfirstvirginhair.com - Brazilian virgin hair for sale
Posted by brazilian virgin hair at 2018/10/13 11:04
variant5
Posted by Igornoump at 2018/12/21 00:01
789
Posted by HerbertJoify at 2018/12/21 06:02
Are you looking for someone who can deliver quality, plagiarism-free and well-cited psychology and sociology research and summer educational content? Look no more! For this is the place to be. customwritingservices.shop
Posted by Teddoofs at 2018/12/25 02:01
Kriptomat - Your Licensed EU Cryptocurrency Exchange Platform
Kriptomat is an exchange that offers the easiest, fastest, and safest way of buying and storing cryptocurrencies in your local language.
Posted by VictorSMock at 2018/12/26 21:11
Kriptomat - Your Licensed EU Cryptocurrency Exchange Platform
Kriptomat is an exchange that offers the easiest, fastest, and safest way of buying and storing cryptocurrencies in your local language.
Posted by VictorSMock at 2018/12/26 21:26
Happy new 2019 year and merry christmas! With best regards!
Posted by PatrickFer at 2019/01/08 19:24
The best cheat codes for pc games
Posted by Vivicti at 2019/01/09 04:49
Hey Partners, Are everywhere each Absolutely free V-Bucks online forums you should have available that specifically present to you with V-Bucks unless your first make you spend a bundle
Posted by free v bucks generator at 2019/01/10 12:57
Silahkan masukan huruf yang tertulis pada gambar di atas dengan benar.
 

Isi tulisan akan diterbitkan dan hanya pemilik blog yang dapat menghapusnya.

削除
Pengertian dan Macam-Macam Akhlak dalam Islam
    Komentar(39)